Jak założyć klub dziecięcy

jak-zalozyc-przedszkole2Kluby dziecięce cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci, które nie mogą uczęszczać do przedszkola. Założenie klubu malucha jest dobrym pomysłem na pracę dla osób lubiących nowe wyzwania, a praca z dziećmi to ich pasja.
Osoby fizyczne, które postanowiły założyć klub dziecięcy powinny założyć działalność gospodarczą, złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca prowadzenia klubu. Wpis do rejestru będzie dokonany na podstawie płatnego wniosku, a wysokość opłaty jest określona w uchwale rady gminy.
Niezbędne dokumenty
Dokumenty niezbędne do rejestracji klubu dziecięcego dokonywane przez osoby fizyczne to: oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzony klub dziecięcy oraz nasz numer PESEL
Warunki lokalowe
Szczegółowe warunki dotyczące lokalu przeznaczonego na klub dziecięcy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Niezbędna będzie pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej jak też pozytywna opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w danej miejscowości. Na klub dziecięcy powinno być przeznaczone przynajmniej jedno pomieszczenie z wydzielonym miejscem na odpoczynek dzieci. Dzieciom można zapewnić wyżywienie, ale nie jest to warunek konieczny.
Wiek przyjmowanych dzieci
Do klubu dziecięcego przyjmowane są dzieci powyżej 1 roku do 3 lat i otoczone są opieką dzienną przez 5 godzin. Szczegóły tej opieki powinien określać regulamin organizacyjny klubu dziecięcego z uwzględnieniem potrzeb dzieci i rodziców.
Personel placówki
Klubem dziecięcym zarządza kierownik placówki, który do opieki nad dziećmi zatrudnia opiekunów. Opiekunowie zatrudnieni do sprawowania opieki w klubie dziecięcym powinni posiadać minimum wykształcenie średnie i ukończone szkolenie w wymiarze 280 godzin lub posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 lat. Bezpośrednio przed zatrudnieniem w klubie dziecięcym osoba taka powinna pracować przez okres minimum 6 miesięcy, jeżeli nie pracowała w takim czasie również będzie musiała zostać przeszkolona.
W klubie dziecięcym będzie mogła pracować także osoba z kwalifikacjami:
– pielęgniarki
– położnej
– opiekunki dziecięcej
– nauczyciela wychowania przedszkolnego
– edukacji wczesnoszkolnej
– pedagoga opiekuńczo- wychowawczego

Pracę w klubie dziecięcym polegającą na realizacji zadań opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. W klubie dziecięcym na jednego opiekuna przypada ośmioro dzieci w wieku powyżej jednego roku życia, ale jeżeli są dzieci poniżej roku albo z niepełnosprawnością wówczas ma pod opieką maksymalnie pięcioro.
Ponadto osoby bezpośrednio zajmujące się dziećmi muszą posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Pracę opiekunów dziecięcych mogą wspomagać także wolontariusze po obowiązującym przeszkoleniu.


© 2018 Kariera. Wszystkie prawa zastrzeżone.